کمیته علمی کنفرانس

دكتر مستوره صداقت

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دکتر فرشته شجاعی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دکتر عبدالله پارسا

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر جعفریان یسار

دانشگاه فرهنگیان

دکتر حمیدرضا دائمی

ادیب مازندران

دکتر حسین سلیمی بجستانی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حمید خانی پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر رقیه اسدی

دانشگاه بجنورد

دکتر علی اصغر اصغرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی اسماعیلی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکترتورج سپهوند

دانشگاه اراک

دکتر فرهاد تنهای رشوانلو

دانشگاه سمنان

دکتر غلامرضا نفیسی

دانشگاه ازاد اسلامی

دکتر محمد حسین نژاد

دانشگاه فرهنگیان

دکتر مریم مقدسین

دانشگاه خوارزمی

دکتر مهناز مغانلو

دانشگاه پیام نور

دکتر مریم اساسه

دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

دکتر علیرضا محمودنیا

دانشگاه خوارزمی

دکتر هومن نامور

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر لیدا حضرتی

دانشگاه ادیبان

دکتر محمدعلی لواسانی

دانشگاه ادیبان

دکتر محمدحسین سالاری

دانشگاه بیرجند

دکتر تقی ابوطالبی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر مجتبی عقیلی

دانشگاه پیام نور گرگان

دکتر فاطمه مختاری

دانشگاه ادیبان