کمیته علمی کنفرانس

سهیلا هاشمی کوچکسرایی دانشگاه مازندران

دکتر حمید جعفریان دانشگاه فرهنگیان

دکتر عبدالله پارسا دانشگاه شهید چمران اهواز

دکترهومن نامور دانشگاه آزاد اسلامی

دکترتورج سپهوند دانشگاه اراک

دکترعلی دوستدار ادیبان

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس